VLADA ŠE NAPREJ IGNORIRA PROBLEM POVIŠANIH CEN VRTCEV

DELI:
12.04.2023, NSi

»Vlada utemeljuje, da dodatna sredstva, ki bi omilila dvige cen vrtcev niso potrebna, saj so občine dodatna sredstva že dobile z višjo povprečnino (za leti 2023 in 2024 znaša 700 EUR, kar pomeni 8,19 % povišanje), dvigom sredstev iz naslova primerne porabe (povišanje za 110 mio EUR) ter višjimi sredstvi iz naslova uravnoteženja razvitosti občin. Vlada ugotavlja, da je finančno stanje občin stabilno in vzdržno, tako da bi morebitni dodatni ukrepi pomoči države povzročili negativen učinek na splošni makroekonomski in fiskalni okvir države. Kot navaja vlada, za starše veljajo nove meje dohodkovnih razredov, kar pomeni znižano plačilo vrtca za vloge, oddane v mesecu februarju 2023 in pozneje,« je bila uvodoma jasna poslanka Iva Dimic.

V Novi Sloveniji menimo, da je predložena opredelitev vlade v nasprotju s sprejetim sklepom pristojnega parlamentarnega odbora, ki pristojnim predlaga pripravo celovitega paketa ukrepov pomoči slovenskih občinam, s katerim bi se omilil dvig cen programov vrtcev. »S tem se kaže ignorantski in podcenjujoč odnos vlade in pristojnih ministrstev do resnega problema drastičnega dviga cen programov vrtcev, kar starši otrok občutijo pri mesečnem plačilu položnic za vrtec. Predstavniki vlade so se 6. 3. 2023 sestali tudi s predsedstvom Skupnosti občin Slovenije, kjer so predstavniki občin izrazili pričakovanje, da se zaradi dviga elementov cen programov vrtcev zagotovijo z zakonodajo skladne finančne rešitve, ki bodo zajemale vse te dejavnike za oceno finančnih učinkov, in pripravijo rešitve, ki bodo finančno razbremenile občine in starše,« je dejala poslanka Dimic.

Ocenjuje se, da so se cene programov vrtcev z letošnjim letom povišale za 14 % do 17 %, kar izjemno močno vpliva na družinske proračune. Še posebej zaskrbljujoče so podražitve vrtcev v mestnih občinah, kjer je gostota prebivalcev najvišja (Mestna občina Kranj + 14 %, Nova Gorica + 20 %, Koper + 21 %, Velenje + 14 %, v Mariboru se obeta podražitev celo za 40 %). Samo v zadnjem mesecu so se podražili vrtci v občinah Komenda, Ajdovščina, Trebnje, Brezovica, Idrija, Kidričevo, Sodražica, Šoštanj in Videm.

V NSi ugotavljamo, da je vlada pri določitvi omejitve najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina iz regulacije izpustila tudi srednje šole in glasbene šole. Z Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 12/23 z dne 27. 1. 2023) je zamejila zgolj ceno plina za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove. »Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 9/23 z dne 24. 1. 2023) določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja le za gospodinjske odjemalce. Srednje in glasbene šole so tako izpadle iz sistema reguliranih cen, zato imajo tudi trikrat višje stroške ogrevanja kot prej,« je dejala poslanka.

Občine opozarjajo na pomanjkanje denarja

Zaradi nerazumnih in enostranskih potez vlade je ogrožen razvoj lokalnih skupnosti. Župani in reprezentativna združenja občin namreč opozarjajo, da bo občinam za izvedbo investicij in sofinanciranje evropskih projektov preprosto zmanjkalo denarja. »Statistični urad Republike Slovenije ugotavlja, da se je vrednost gradbenih del januarja 2023 na medletni ravni povišala kar za 26,7 % (pri stavbah za 44,8 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 16,1 % in pri specializiranih gradbenih delih za 14,8 %). S povečano povprečnino občine torej ne morejo pokriti niti povišanja cen gradbenih storitev za izvedbo pomembnih lokalnih projektov, kaj šele povišanja cen programov vrtcev. Prav tako je zavajajoč argument Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bodo zaradi višjih pragov za socialne transferje ti zneski višji in staršem lažje dostopni,« je dodala poslanka Dimiceva.

NSi predlaga, da se se kredit izvzame iz ugotovljenega dohodka družine

V Novi Sloveniji predlagamo, da vlada pripravi spremembo zakonodaje na način, da se znesek za odplačilo kredita ali znesek plačila za najemnino za nepremičnino, v kateri družina dejansko prebiva, odšteje od povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ki je osnova za uvrstitev v dohodkovni razred za znižano plačilo vrtca. Družina mora nekje živeti, plačilo obroka kredita in najemnine je dejanski strošek, ki zmanjšuje razpoložljivi dohodek družine, zato je nujno, da se iz osnove za določitev višine plačila vrtca izvzame.

Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:

  1. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da pripravi celovit paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program, s katerim bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju 2023, in stroškov rasti cen hrane in energentov, ter z njim v roku enega meseca seznani pristojni odbor državnega zbora.
  2. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da pristojni odbor državnega zbora obvešča o poteku pogajanj in sprejetih sklepih z reprezentativnimi združenji slovenskih občin v zvezi z oblikovanjem paketa pomoči slovenskim občinam zaradi dviga cen vrtcev.
  3. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Vladi RS, da v sistem reguliranih cen plina in daljinskega ogrevanja vključi tudi srednje šole in glasbene šole. Predlagamo, da Vlada RS pristojni odbor v 30 dneh seznani z načinom reševanja problematike cen energentov v srednjih in glasbenih šolah, s katerim jim bo zagotovila normalno finančno poslovanje.
  4. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v 30 dneh pripravi spremembo zakonodaje, ki bo določala, da se znesek za odplačilo kredita ali znesek plačila za najemnino za nepremičnino, v kateri družina dejansko prebiva, odšteje od povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ki je osnova za uvrstitev v dohodkovni razred za znižano plačilo vrtca.