V NSi PODPIRAMO SKLADEN REGIONALNI RAZVOJ, USTANOVITEV POKRAJIN KOT DRUGEGA NIVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE IN FINANČNO AVTONOMIJO SLOVENSKIH OBČIN

DELI:
15.04.2024, NSi

V Državnem svetu so se sestali člani Interesne skupine lokalnih interesov, stališče poslanske skupine NSi pa je na seji predstavil poslanec NSi Janez Žakelj. V celoti ga objavljamo v nadaljevanju.

V NSi podpiramo skladen regionalni razvoj, ustanovitev pokrajin kot drugega nivoja lokalne samouprave in finančno avtonomijo slovenskih občin. Naš cilj ni premagati neenakost, saj bodo kraji in regije vedno med sabo različni, kar prinaša tudi določene prednosti. Izenačiti pa jih moramo na področjih medsebojne povezljivosti, omogočiti trajnostno fizično in digitalno povezanost krajev.

Podobno kot vsa tri reprezentativna združenja občin, tudi NSi, ki ima lasten aktiven klub županov s preko 30 članov, opaža, da se v Sloveniji za lokalno raven pod to Vlado ne namenja dovolj pozornosti in tudi ne dovolj finančnih sredstev, ki bi omogočale razvoj vseh lokalnih skupnosti.

Za Novo Slovenijo je bila lokalna samouprava vedno pomembna. Trdimo, da občine najbolje vedo, kako odpravljati regionalne razlike in kako učinkovito skrbeti za skladen regionalni razvoj, kar je bil eden izmed ključnih poudarkov našega delovanja. V času sodelovanja v prejšnji vladi smo dvignili povprečnino in slovenskim občinam zagotovili dodaten investicijski kapital za to, da se danes po vsej Sloveniji lahko gradi nova infrastruktura, ki bo dodatno izboljšala kvaliteto našega življenja. Naši ministri so županom ne glede na strankarsko pripadnost namenjali posebno pozornost in upoštevali njihove pripombe.

Poslanska skupina NSi je ena izmed tistih poslanskih skupin, ki redno odhaja na delovne obiske po Sloveniji, kjer poskušamo začutiti utrip krajev, poslovno situacijo, pa tudi socialno sliko. Tudi v tem mandatu smo obiskali velik del države in kar nam povedo gospodarstveniki in občinske uprave je, da si želijo več stabilnosti in razvojne naravnanosti. Župani nam pogosto potarnajo, da v tej Vladi ne dobijo terminov za pogovor z vodstvi ministrstev o reševanju konkretnih težav.

V NSi nam izkušnje s terena narekujejo, da moramo politiko oblikovati od občin navzgor. Živa demokracija lahko obstaja le, če je blizu državljanom in ob realni možnosti njihovega sodelovanja pri oblikovanju politik na vseh ravneh. Zavzemamo se za močne in žive občine. Naš moto je vedno bil: Nič o občinah brez občin! Princip subsidiarnosti mora veljati na lokalni in državni ravni – višja raven bo prevzela reševanje težave le takrat, ko je nižja raven ni sposobna rešiti enako dobro ali celo bolje. V skladu s tem načelom se zavzemamo za pravico lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo, upravljajo in imajo v svoji pristojnosti vse javne zadeve iz življenja in dela prebivalcev na njihovem območju.

Kar se ustanavljanja pokrajin tiče, menimo, da v Sloveniji nujno potrebujemo drugo raven lokalne samouprave. Na pokrajine bi prenesli upravne naloge iz državne pristojnosti, ki jih danes opravljajo upravne enote, in razvojne naloge. Javna poraba se zaradi tega ne sme povečati. Tako bomo imeli tudi možnost črpanja evropskih sredstev, do katerih sedaj kot država nismo upravičeni. Pokrajine morajo biti močan sogovornik državi, zato zagovarjamo manjše število močnih pokrajin.

Zavzemamo se za povečanje neposrednih prihodkov občin. Manjšim, demografsko ogroženim in obmejnim občinam naj se dodatno zagotavljajo finančne izravnave za njihove posebne potrebe. Potrebno je oblikovati objektivna in pregledna merila za dodeljevanje finančnih sredstev občinam in pokrajinam. V NSi smo mnenja, da je po 20 letih potrebno skrbno pregledati formulo za izračun dodeljevanja sredstev in jo prilagoditi novim razmeram. Občine so si med seboj zelo različne, nekatere imajo močno razvit turizem, druge gospodarstvo… Nekatere občine pa žal životarijo, ker jim obstoječi sistem ne namenja dovolj sredstev, da bi se lahko primerno razvijale. Tem mora Vlada nameniti posebno pozornost.

V Novi Sloveniji smo vedno konstruktivno in vsebinsko sodelovali z vsemi deležniki lokalne samouprave. V Naši poslanski skupini smo poslanci z mnogoletnimi izkušnjami vodenja občin in občinskih uprav, zato se zavedamo težav in izzivov, ki jih ima lokalna samouprava. V Novi Sloveniji bomo podpirali vse ukrepe, ki bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave, zato se vam zahvaljujem za povabilo na ta posvet.