PROTEST NSi ZARADI NEDOPUSTNEGA VODENJA ODBORA ZA KULTURO S STRANI VIOLETE TOMIĆ

DELI:
26.08.2020, NSi

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v pismu predsedniku državnega zbora opozoril na večkratno kršenje poslovnika državnega zbora s strani predsednice odbora za kulturo Violete Tomič med 22. nujno sejo odbora za kulturo. Zaradi vseh navedenih kršitev poslovnika in etičnega kodeksa mu predlaga, da Violeto Tomić kot predsednico Odbora za kulturo na tem mestu zamenja.

Spoštovani predsednik Državnega zbora gospod Igor Zorčič,

spoštovani vodje poslanskih skupin,

v sredo, 15. julija 2020, je potekala 22. nujna seja Odbora za kulturo z naslovom Napovedane spremembe Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Po mnenju PS NSi je predsednica odbora Violeta Tomić večkrat kršila Poslovnik Državnega zbora, v svoji razpravi pa tudi Etični kodeks poslank in poslancev Državnega zbora.

S strani PS SDS ste že prejeli protest zaradi kršitve poslovniških določil in neprimernega vodenja omenjenega odbora, medtem ko smo v PS NSi čakali na magnetogram seje odbora, da bomo lahko svoje nestrinjanje dodatno podkrepili.

Med vabljene goste predsednica Odbora za kulturo kljub predlogu ni uvrstila Bojana Požarja in Borisa Tomašiča, čeprav so jo poslanci na to večkrat opozorili s postopkovnimi predlogi in s korektnim navajanjem ustreznih členov poslovnika (41. in 51. člen Poslovnika DZ). Ni želela, da se o postopkovnem predlogu glasuje in celo izjavila, da postopkovnih predlogov na to temo ne bo več dovolila: »V skladu s Poslovnikom in v skladu s parlamentarno prakso, kakor tudi v skladu s posvetom s predlagatelji, sem se odločila, da predloga Stranke SDS ne bom dala na glasovanje in tudi, da postopkovnih na to temo več ne bom dovolila.« (7. TRAK: (MK) – 15.35) S tem je kršila tudi 69. člen Poslovnika DZ, ki določa, da poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika, predsedujoči da besedo takoj, ko jo zahteva.

V nadaljevanju seje je predsednica Odbora za kulturo v svoji razpravi obračunala s poslanko NSi Tadejo Šuštar, ki je korektno predstavila svoje mnenje brez kakršnih koli osebnih napadov. Violeta Tomić je v svojem odzivu večkrat izrazito poniževalno in žaljivo izpostavila njeno mladost (»Če pišete sami to, kar berete, vam bom rekla mlada kolegica, da bi vam kot profesorica dala ena, poslala bi vas domov in starši naj pridejo v šolo.« (magnetogram 99. TRAK: (AB) – 23.15); »Ampak do mene, ki bi vam bila lahko mama, kajti leta devetdeset, ko ste se vi rodili, sem jaz že vsaj pet let delala v kulturi in tudi v javnem zavodu.« (magnetogram 99. TRAK: (AB) – 23.15)), njeno politično pripadnost in versko prepričanje (»Ne razumem, da je nekdo, ki je član krščanskih demokratov, nespoštljiv do nekoga, da ne rečem vseh zaposlenih na RTV-ju. /…/ Upam, da vam bodo dali odpustek tam, kamor hodite,« (magnetogram 99. TRAK: (AB) – 23.15)).

14. člen Ustave Republike Slovenije govori o enakosti pred zakonom, da so vsakomur v Sloveniji zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Razprava, v kateri si poslanka, ki je hkrati celo predsednica Odbora za kulturo, dovoli presojati upravičenost do izražanja in vrednostno integriteto druge demokratično izvoljene poslanke skozi prizmo njenih osebnih okoliščin, tako ne sodi niti v ustavni okvir demokratične ureditve Republike Slovenije, kaj šele v njen Državni zbor.

V NSi si želimo in prizadevamo, da bi poslanke in poslanci stališča izražali na spoštljiv način, brez osebnih žalitev in poniževanj, kot so se poslanci zavezali v Etičnem kodeksu poslank in poslancev Državnega zbora, ki ga je kolegij predsednika DZ sprejel 12. 6. 2020. Ta v 8. členu določa: »Poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Na sejah Državnega zbora, sejah delovnih teles, sestankih, delovnih in drugih srečanjih ravna tako, da ne moti dela, svojih kolegov in drugih udeležencev, goji demokratični dialog in ni žaljiv.« Pričakovati bi bilo, da bi ravno predsednica Odbora za kulturo spoštovala etični kodeks, skrbela za demokratični dialog in svoje izjave podajala na nežaljiv način, tudi če se z izraženim stališčem ne strinja; skratka bila tudi drugim poslankam in poslancem za zgled v spoštljivem in kulturnem izražanju.V svojem Odgovoru na pritožbo SDS glede vodenja seje Odbora za kulturo z dne 24. 7. 2020 Violeta Tomić navaja, da zato ker je »kot predsedujoča po posvetu s predstavniki sklicateljev seje presodila, da Bojan Požar in Boris Tom[a]šič nimata neposredne zveze z javno RTV, slednja nista bila vabljena na sejo odbora. Prav tako na sejo odbora, kjer smo obravnavali napovedane spremembe zakona o RTV Sloveniji, niso bili vabljeni direktorji drugih televizij (POP TV, Planet TV in Kanal A) ali novinarji drugih medijskih hiš.« Takšna argumentacija ni utemeljena iz več razlogov. Na sejo so bili vabljeni tudi gostje, ki niso neposredno povezani z ustanovo RTV, npr. predstavnica Mirovnega inštituta, direktor Slovenske tiskovne agencije, urednik revije Razpotja, zato je popolnoma neupravičeno trditi, da med vabljene ne bi bilo ustrezno uvrstiti tudi direktorjev in novinarjev drugih novinarskih hiš. Poleg tega se predlogi sprememb Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki je v javni obravnavi, ne nanašajo zgolj na ustanovo RTV Slovenija, temveč na širši slovenski medijski prostor, zlasti v delih, ki zadevajo financiranje uresničevanja javnega interesa na področju medijev in financiranje STA ter ustanovitev gospodarske družbe Oddajniki in zveze d. o. o. Kljub naslovu 22. nujne seje, ki vsebuje zgolj Zakon o RTV Slovenija, predsednica razprave tudi ni omejevala zgolj in samo na predloge sprememb tega zakona, temveč je beseda tekla o celotni medijski zakonodaji. To je vsekakor smiselno, saj so medijski zakoni, ki so v javni obravnavi, močno povezani. Iz vseh naštetih razlogov pa nikakor ni utemeljeno, da je predsednica Odbora za kulturo zavrnila vabilo predstavnikom drugih medijskih hiš.

V nadaljevanju svojega odziva z dne 24. 7. 2020 je Violeta Tomić zapisala: »Direktor Nove24 g. Tomašič je na seji potrpežljivo počakal konec razprave vabljenih in je potem tudi sam dobil besedo, čeprav ni bil neposredno vabljen.« Sprašujemo se, kakšno sporočilo o Državnem zboru se s takim odnosom pošilja tako slovenski strokovni kot splošni javnosti, če ljudje, ki se profesionalno ukvarjajo s področjem, obravnavanem na nujni seji, in so torej kompetentni sogovorniki, lahko zgolj čakajo v razpravni dvorani na milostno ad hoc odločitev predsednice odbora.

Zaradi vseh navedenih kršitev poslovnika in etičnega kodeksa predlagamo, da Violeto Tomić kot predsednico Odbora za kulturo na tem mestu zamenja nekdo, ki bo seje vodil v skladu s Poslovnikom DZ, ne bo žalil in poniževal poslank in poslancev ter tako ne bo kršil Etičnega kodeksa poslank in poslancev DZ.

S spoštovanjem,

vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat