POSLANCI POTRDILI SPREMEMBE ZA PRAVIČNEJŠO OSEBNO ASISTENCO

DELI:
06.10.2021, NSi

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je obravnaval novelo Zakona o osebni asistenci, ki je bil leta 2017 sprejet na pobudo NSi brez glasu proti. V tem času so se pokazale nekatere pomanjkljivosti glede izvajanja osebne asistence, zato je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo predlog sprememb.

Poslanka NSi, Tadeja Šuštar Zalar, je pojasnila, da je v sedanjem sistemu ocenjevanje, ali je nekdo upravičen do osebne asistence in v kakšnem obsegu, izvaja 110 ocenjevalcev, ki imajo lahko opravljeno zgolj kratko 2-dnevno izobraževanje. Po novem pa bodo upravičenost do osebne asistence ocenjevali bolj usposobljeni izvedenci.

Razložila je, kako bo po novem potekal postopek za odobritev osebne asistence: »Vlagatelj bo vložil vlogo največ štiri mesece pred dopolnjenim 18. letom starosti, priložiti pa bo moral širši nabor dokazil kot do sedaj. Pristojni center za socialno delo bo nato imenoval dvočlansko komisijo, ki deluje v okviru inštituta za socialno varstvo, da bo podala mnenje o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence. Na podlagi mnenja bo center za socialno delo izdal odločbo z vrednotnico, na kateri bo navedeno število ur osebne asistence, ki pripadajo uporabniku.«

Tadeja Šuštar Zalar je poudarila, da bodo po novem izvajalci osebne asistence »humanitarne in invalidske organizacije ter zavodi in društva, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega ali socialnega varstva. Pri izvajalcih osebne asistence bodo lahko osebni asistenti delo opravljali na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kot samostojni podjetniki posamezniki, vendar največ v obsegu 40 ur na teden. Na podlagi podjemne pogodbe ter kot začasno ali občasno delo dijakov, študentov in upokojencev bodo lahko osebni asistenti samo nadomeščali redno zaposlene osebne asistente, in sicer največ 720 ur v koledarskem letu.«

Nadaljevala je: »Delo osebnega asistenta bosta lahko opravljala največ dva ožja družinska člana uporabnika. Novost je, da mora izvajalec osebne asistence imeti najmanj deset uporabnikov. Vsi izvajalci bodo morali imeti zaposlenega strokovnega vodjo, večji izvajalci pa še usklajevalca osebne asistence.«

Izvajalci osebne asistence bodo svoje uporabnike, njihove zakonite zastopnike in pri njih zaposlene osebne asistente, strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence lahko usposabljali le, če že več kot tri leta izvajajo osebno asistenco, sicer pa bo usposabljanje organiziral Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Usposabljanje koordinatorjev socialnega varstva še naprej organizira Skupnost centrov socialnega varstva Slovenije. Usposabljanje članov strokovnih komisij bo izvajal inštitut.

Poslanska NSi je pojasnila, da se bo osebna asistenca izključevala z nekaterimi drugimi storitvami: »Osebna asistenca se izključuje z institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom, dolgotrajno bolnišnično obravnavo, institucionalnim varstvom po predpisih, ki urejajo šolsko zakonodajo, storitvijo socialnega vključevanja bivanje s podporo in prestajanjem zaporne kazni.«

»Osebna asistenca pa se ne bo izključevala s storitvijo pomoči na domu in pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, vendar se odobrene ure osebne asistence zmanjšajo za število odobrenih ur drugih storitev. Enako velja tudi za ure, ko je uporabnik osebne asistence vključen v izvajanje vzgojno izobraževalnega programa, da se ure ne podvajajo,« je dodala Tadeja Šuštar Zalar.

Med novimi določbami je tudi ta, da »se v petih letih od pridobitve pravice do osebne asistence ponovno oceni upravičenost, prav tako pa tudi ustreznost obsega ur in vrst storitev osebne asistence. Vsi, ki so že upravičeni do storitev osebne asistence, bodo po uradni dolžnosti ponovno ocenjeni v treh letih od začetka veljavnosti novele,« je povedala Tadeja Šuštar Zalar in zaključila, da bo poslanska skupina NSi spremembe Zakona o osebni asistenci podprla.

Poslanci so na matičnem odboru novelo potrdili z 10 glasovi za in nobenim proti.