DEJSTVA O RAZPISU ZA POMOČ NAJBOLJ RANLJIVIM SKUPINAM PREBIVALCEV

DELI:
20.01.2021, NSi

V javnosti so se pojavile številne netočne in zavajajoče informacije v zvezi z izborom Zavoda Iskreni na javnem razpisu za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, ki ga je pripravilo in izvedlo ministrstvo za delo, družino, socialne in enake možnosti, ki ga vodi Janez Cigler Kralj. Zato tu objavljamo točne informacije in pojasnila.

Uvodoma poudarjamo, da minister Janez Cigler Kralj v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek omenjenega razpisa. Ravno tako ne drži trditev, da je odločitev o dodelitvi sredstev sprejel sam minister. Predlog prejemnikov sredstev je sprejela petčlanska komisija dne 4. januarja 2021. Slednje dokazuje tudi dokumentacija razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19. Sklepe je podpisal državni sekretar gospod Cveto Uršič, po pooblastilu ministra. Dodajamo tudi, da se je minister Cigler Kralj soustanoviteljem Zavoda Iskreni priključil 12 let po ustanovitvi zavoda, nato pa se iz njih ter organov zavoda izključil lansko leto, pred nastopom ministrske funkcije.

V nadaljevanju pojasnjujemo, da so razpisno dokumentacijo pripravile strokovne službe na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in ker je v tem primeru šlo za evropska sredstva, v koordinaciji tudi s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki so izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, je komisija ocenila po merilih za ocenjevanje vlog, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji, sicer dostopni na spletnem portalu Gov.si. Razpisna dokumentacija jasno določa pogoje in je še danes objavljena na spletni strani gov.si. Vse je ves čas vse potekalo transparentno.

Med prijavitelji, ki so formalno zadostili razpisnim pogojem, je komisija najvišje ocenila 17 od 135 prijavljenih organizacij, med katere je bilo razdeljenih 1.911.951,66 evrov. Šest prijav je prišlo prepozno, 129 vlog je bilo formalno popolnih, od tega jih 7 ni izpolnjevalo pogojev. 122 vlog je doseglo minimalni kakovostni kriterij in so šle v ocenjevanje s strani komisije, pri čemer je bila vsaka vloga ocenjena s strani treh različnih ocenjevalcev.

V sklopu razpisa so lahko prijavljene organizacije zaprosile za do največ 130.200,00 evrov sredstev za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta. Vse organizacije, ki so bile na razpisu izbrane, so prejele dodeljena sredstva v višini zaprošenih sredstev. Organizacije, ki so se prijavile na razpis, so same določile višino sredstev, ki jih potrebujejo za svoje programe, vsem 17 izbranim organizacijam pa je komisija razdelila v celoti zaprošena sredstva, kakršno koli zniževanje bi bilo tudi v nasprotju z razpisnimi pogoji.

Namigovanja, da je med prejemniki sredstev veliko število organizacij, povezanih z Rimskokatoliško cerkvijo ustvarja vtis, da so bile prejemnice pretežno rimokatoliške organizacije, kar nikakor ne drži, saj so sredstva prejele številne nevladne organizacije z najrazličnejših področij delovanja, ki so v prijavi izpolnile pogoje in bodo najbolje poskrbele za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19. Med prejemniki so tudi Zveza prijateljev mladine, SOS telefon, Rdeči križ, Karitas, Kralji ulice, Spominčica in mnogi drugi.

Minister Cigler Kralj poudarja, da z ženo že dobrih 15 let sodeluje v različnih preventivnih in izobraževalnih programih Zavoda Iskreni ter zadnje desetletje tudi v skupnosti družin Iskreni, s čimer zagovarja družinske vrednote in podpira programe za podporo družin po vsej Sloveniji, saj za Zavod Iskreni opravlja prostovoljno delo, od katerega pa nima nobene finančne koristi. Ker opravlja tudi ministrsko funkcijo, je izločen iz vseh postopkov, ki bi lahko bili potencialno konfliktni – tako na strani ministrstva kot tudi zavoda.

Izjava ministra Janeza Ciglerja Kralja: