PRISTOP EU K ZELENEMU PREHODU JE AKTIVISTIČEN, PRINAŠA UNIČENJE EVROPSKE INDUSTRIJE IN REVŠČINO ZA LJUDI

DELI:
03.01.2024, NSi

»V NSi ocenjujemo, da način, na katerega si je EU začrtala izvedbo zelenega prehoda, ni pravi in da je zato potrebna resna revizija aktualnega pristopa. EU je odgovorna za 7 % svetovnih emisij, glede na leto 1990 pa je EU emisije toplogrednih plinov že zmanjšala za tretjino. Za globalno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je ključno, da se prizadevanjem pridružijo Kitajska, Indija in druge hitro razvijajoča gospodarstva. Medtem ko EU znižuje ravni toplogrednih plinov, jih številne države, še posebej Kitajska in Indija, izdatno povečujejo,« je uvodoma poudaril poslanec NSi Jernej Vrtovec.

EU lahko izvede zeleni prehod le, če zagotovi dovolj čiste električne energije. »Brez jedrske energije to ni mogoče, zato je potrebno izdatno podpreti gradnjo novih jedrskih elektrarn. Potrebujemo pametno kombinacijo jedrske energije in energije iz OVE, z razpršitvijo geostrateških tveganj moramo zagotoviti stabilno oskrbo z zemeljskim plinom,« je prepričan poslanec NSi.

Zeleni prehod mora biti priložnost za evropsko gospodarstvo

V EU se izrisujeta dva pristopa k zelenemu prehodu. Nemčija administrativno in pred iztekom življenjske dobe zapira jedrske elektrarne. Nerazumno in v nasprotju s svarili energetske stroke vse stavi na OVE (sončne in vetrne elektrarne). »Trenutni pristop EU k zelenemu prehodu je izrazito aktivističen, prinaša uničenje evropske industrije in revščino za ljudi. V Novi Sloveniji zato predlagamo spremembo pristopa, ki mora temeljiti na realnih tehnologijah in inovacijah,« je dejal Vrtovec in nadaljeval: »Osredotočiti se moramo na proizvodnjo zadostne količine stabilne in cenovno dostopne električne energije, geostrateško razpršenost oskrbe z zemeljskim plinom, ne pa na administrativne prepovedi in vedno nove dajatve. Zeleni prehod mora biti priložnost za evropsko gospodarstvo, ki mora postati agilno, inovativno in visoko konkurenčno.«

Vlada želi popolnoma prepovedati ogrevanje stanovanjskih stavb s trdimi gorivi, še posebej lesno biomaso

Vlada je v zakonodajno proceduro vložila novelo Energetskega zakona. Predlog prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v novih stanovanjskih stavbah. Prav tako je v strnjenih naseljih prepovedano projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v stanovanjskih stavbah. Posamezniku, ki ravna v nasprotju s temi določbami, grozi kazen v višini med 2.000 in 10.000 EUR. »Zakon praktično onemogoča podeljevanje novih koncesij za graditev plinskega omrežja in uvaja zelo restriktivne pogoje za podaljševanje obstoječih koncesij za distribucijo zemeljskega plina. Od distributerjev se zahteva, da zagotovijo vsaj 80% virov plina obnovljivega izvora. V celotni noveli zakona je jedrska energija omenjena zgolj enkrat, kar jasno pokaže na prioritete aktualne Vlade,« je dodal Jernej Vrtovec.

V Novi Sloveniji menimo, da je za zeleni prehod potrebno uporabiti vse nizkoogljične vire in vso že zgrajeno javno energetsko infrastrukturo. Nesmiselno je, da že zgrajeno infrastrukturo ukinjamo, da bomo na drugi strani v že danes preobremenjeno električno omrežje vlagali enormna sredstva. »Predlagamo, da se na vhodu v plinovodno omrežje zemeljski plin postopoma začne nadomeščati z obnovljivimi plini (npr. bio metan) – hitrost naj bo odvisna od tehnoloških zmožnosti in stabilnosti preskrbe. Nesprejemljivo je, da Vlada 121 tisoč gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina, ki prispevajo 1,95 % emisij COv Sloveniji, prepoveduje način ogrevanja in jih sili v menjavo načina ogrevanja, kar bo povezano z veliki stroški. Še bolj neverjetno pa je dejstvo, da prepovedi ne bodo veljale za gospodarstvo, nove plinske elektrarne in kogeneracije. Na eni strani bo torej Vlada ljudem prepovedala oskrbo s plinom, ker pa v zimski sezoni ne bo mogoče proizvesti dovolj električne energije iz obnovljivih virov (sonce, veter), bomo prisiljeni del električne energije proizvajati v plinskih elektrarnah,« je še zaključil.

Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:

  1. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Vlado, da skladno s 118. členom Poslovnika državnega zbora iz zakonodajne procedure umakne Energetski zakon (EZ-2). Vlada naj iz osnutka zakona pred ponovno obravnavo v Državnem zboru umakne prepoved vgradnje kotlov na trda in tekoča goriva ter zemeljski plin ter odstopi od prepovedi uporabe zemeljskega plina za ogrevanje gospodinjskih odjemalcev. V novem osnutku Energetskega zakona (EZ-2) naj se ključno vlogo pri zagotavljanju prihodnje oskrbe z električno energijo zagotovi jedrski energiji.
  2. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor poziva Agencijo za energijo naj začasno umakne Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22161/2250/2371/23in 117/23) in pripravi ustrezne spremembe. Nov način obračuna omrežnine mora biti za odjemalce preprostejši, stroški za presežno obračunsko moč uporabnika razumni, cena električne energije za gospodarstvo se ne sme nesorazmerno povečati. Posebno pozornost je pri oblikovanju Akta potrebno nameniti lastnikom malih sončnih elektrarn na način, da se ohrani ekonomsko upravičenost njihove investicije.
  3. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga Vladi, da v okviru evropskih institucij prične pogovore za revizijo ciljev evropskega zelenega dogovora, tako da se ohrani konkurenčnost evropskega gospodarstva in da zeleni prehod ljudi ne bo pripeljal v revščino.

Celotno besedilo zahteve je dostopno TUKAJ.