VLADA PRISLUHNILA PREDLOGOM NSi: SAMOSTOJNI PODJETNIKI IN ZAPOSLENI LAHKO RAČUNAJO NA ZNATNO POMOČ DRŽAVE

DELI:
25.03.2020, NSi

V “protikorona” paketu je vlada v veliki meri prisluhnila predlogom NSi. Mali s.p.-ji in podjetniki, hkrati pa tudi vsi zaposleni lahko pri premagovanju krize računajo na znatno pomoč države.

V “protikorona” paketu je vlada v veliki meri prisluhnila predlogom NSi. Mali s.p.-ji in podjetniki, hkrati pa tudi vsi zaposleni lahko pri premagovanju krize računajo na znatno pomoč države.

Protikorona paket vsebuje še veliko ukrepov za ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ljudi, za izboljšanje likvidnosti podjetij ter za pomoč kmetijstvu.

 

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest

 • Nova ureditev financiranja nadomestil plač za delavce na čakanju: Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Država dodatno sofinancira 20% neto nadomestila zaposlenim
 • Zaposlitve, ki jih država preko posebnih programov že neposredno financira, se sofinancirajo v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.
 • Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne naprej krije ZZZS in ne delodajalec.
 • Nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko dodatka za nevarno delo in dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov v razponu med 10 do 200% dodatka na osnovno plačo.

Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi

 • Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile se izenači s statusom za delavce na čakanju.
 • Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.
 • Javnih storitev, ki se ne izvajajo v času epidemije, gospodinjstva ne plačujejo.
 • Upokojencem se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa.

Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim

 • Vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo (na elektronski aplikaciji) razglasijo prizadetost zaradi krize, so upravičeni do izredne pomoči.
 • Samozaposleni, ki dejavnosti zaradi krize ne morejo opravljati ali jo opravljajo v manjšem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače.
 • Prizadetim samozaposlenim v tem obdobju prispevke nakazuje država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo.
 • Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Ukrep za ohranitev delovanja podjetij

Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu v tem obdobju, tako za delodajalca ali delojemalca plačuje država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo.

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij

 • Za reševanje likvidnosti se vzpostavi garancijska shema in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovo dovolj sredstev za dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo.
 • Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike
 • Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.
 • Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.
 • Del neizkoriščenih sredstev Evropskega socialnega sklada se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem cepiva proti koronavirusa.

Znižanje sejnin in plač

 • Vse sejnine in druga denarna nadomestila članov nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države se znižajo za 30%.
 • Znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije.
 • Oprostitev plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV za regionalne in druge televizije do preklica epidemije.

Pomoč kmetijstvu

 • Nosilcem in članom kmetijskih gospodarstev , ki so zboleli za koronavirusom se za čas trajanja bolezni dodeli finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače za delo s polnim delovnim časom.
 • Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Plačilo dajatve za Katastrski dohodek za leto 2020 se vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev zniža za 50%.
 • Nadomestila za izpad dohodka za kmetijska gospodarstva.
 • Za ribiška plovila, ki imajo dovoljenja za gospodarski ribolov za leto 2020, so upravičeni do nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40% od celotnega nadomestila.
 • Gojiteljem vodnih organizmov, ki imajo vodno pravico za gojenje vodnih organizmov, se za leto 2020 zniža plačila vodnega povračila v višini 40% od celotne vrednosti.

Ukrepi s področja javnih naročil

 • Mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju se povišajo iz 20.00 evrov za blago in storitve na 40.000 evrov za gradnje na 80.000 evrov
 • Občinam se naloži samostojno izvajanje javnih naročil.