PROGRAMSKE REŠITVE NSi, KI SO ZAPISANE V NOVI KOALICIJSKI POGODBI

DELI:
14.03.2020, NSi

V NSi smo zadovoljni, da smo v koalicijsko pogodbo na različnih področjih vnesli določene prioritete in rešitve, ki izhajajo iz našega programa.

Koalicijska pogodba, ki jo je NSi 25. februarja 2020 sopodpisala skupaj s SDS, SMC in Desus, je vsebinski temelj, na katerem bo delovala 14. slovenska vlada. Usklajevanje vsebine in iskanje soglasja za prioritete, ki jih hoče nova vlada uresničiti do konca mandata leta 2022, je bilo naporno in intenzivno. V NSi smo zadovoljni, da smo v koalicijsko pogodbo na različnih področjih vnesli določene prioritete in rešitve, ki izhajajo iz našega programa.

TUKAJ objavljamo celotno koalicijsko pogodbo in izpostavljamo naslednje programske prioritete, za katere smo se zavzeli v NSi:

– Ponovna uvedba brezplačnih vrtcev za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, ter vzpodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole.

– Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.

– Vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del.

– Izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

– Urediti državne štipendije (vrstni red uveljavljanja pravic, višina za polnoletne dijake/študente in izenačiti dohodkovni cenzus OD in DŠ).

– Dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev.

– Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje čakalnih vrst v zdravstvu.

– Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.

– Vzpostavitev sodobnega načina izvajanja sistema helikopterske nujne medicinske pomoči (zagotovitev namenskih helikopterjev).

– Administrativna razbremenitev pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve.

– Pospešitev umeščanja hidroelektrarn v prostor na srednji in spodnji Savi.

– Prenova stanovanjske politike – povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah.

– Umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor je potrebno poenostaviti in pohitriti (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje inštitucij).

– Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov.

– Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru.

– Dvig povprečnine občinam za proračunsko leto 2020 (623,96 EUR) za proračunsko leto 2021 (628,20 EUR).

– Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost.

– Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z  delniškimi opcijami.

– Pospešena digitalizacija javne uprave in celotne države.

– Uvedba stimulativnega nagrajevanja javnih uslužbencev z uvedbo variabilnega dela plače, odvisno od izpolnjevanja ciljev.

– Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.

– Učinkovito varovanje državne meje.

– Dosledno spoštovanje azilnega postopka.

– Ureditev razmer v policiji.

– Analiza in po potrebi sprememba postopkov za pridobitev začasnega in stalnega prebivališča tujcev ter obvezne integracije.

– Konsolidacija profesionalnega sestava Slovenske vojske.