Pri nas beseda velja.

GRADNJA DOMOV ZA STAREJŠE

Ministrstvo je pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja namestitvam starejših namenilo petkrat več sredstev kot v času katere koli vlade od leta 2008 naprej. Temu področju bo v naslednjih letih skupno namenjenih več kot 50 milijonov evrov ter še dodatna sredstva iz EU skladov.

ZAČETEK GRADNJE TRETJE RAZVOJNE OSI

Tretja razvojna os bo izboljšala povezljivost, dostopnost, konkurenčnost, okrepila privlačnost delovnih mest ter bistveno pripomogla k celovitemu nadaljnjemu razvoju regij kot tudi Slovenije.

DODATEK ZA STARŠE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PRVEM VALU

Ministrstvo za delo je v času ministrovanja Janeza Ciglerja Kralja znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek povišalo iz 751,77 € bruto na 1024,24 € (na višino bruto minimalne plače). Če eden od staršev ali druga oseba neguje in varuje dva ali več otrok, se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek poveča za 30 odstotkov.

BREZPLAČNI JAVNI PREVOZI ZA UPOKOJENCE V LJUBLJANI IN MARIBORU

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je z mestnima občinama Ljubljana in Maribor podpisal dogovor o brezplačnem prevozu z mestnimi avtobusi za upokojenke in upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in invalide. Uredba velja od 1. oktobra 2021.

OHRANITEV 300.000 DELOVNIH MEST

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je bil močno vpet v pripravo številnih protikoronskih ukrepov, ki so po okvirnih ocenah botrovali ohranitvi okoli 300.000 delovnih mest.

VERJAMEMO
V DEJANJA

Uresničujemo obljube.

BREZPLAČNO SOBIVANJE STARŠEV S HOSPITALIZIRANIMI OTROCI

Z novim zakonom o odpravljanju posledic epidemije se ureja področje bivanja staršev z otrokom v času hospitalizacije. V času bivanja v bolnišnici, lahko eden od staršev oziroma skrbnikov prejme nadomestilo plače za to obdobje. Z otrokom lahko brezplačno sobivajo do 15. leta starosti, z otroki s posebnimi potrebami do 18. leta. Enako velja tudi s polnoletnimi osebami s telesno ali duševno motnjo. Ukrep velja do konca leta.

DOLGOROČNI ENERGETSKI KONCEPT

Sprejet je bil načrt za odgovorno ravnanje z viri energije. Ta zavzema predvsem sanacijske ukrepe za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, ukrepe za ogljično nevtralnost do leta 2050, vključno z izrabo jedrske energije ter urejuje področja rabe geotermalne energije.

UREDITEV GASILSKIH ZAVAROVANJ

S soglasno potrjenim Zakonom o finančni razbremenitvi ob­čin smo odpravili neurejenost področja gasilskih zavarovanj in uvajamo standardizirana gasilska zavarovanja. S tem razbremenjujemo lokalne skupnosti, tako da gasilskih zavarovanj ne bodo več krile občine iz svojih proračunov, temveč Republika Slove­nija.

ŠTEVILNI ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATKI ZA RANLJIVE SKUPINE

Enkratni solidarnostni dodatek so prejeli:

  • brezposelni, ki so delo izgubili po 12. marcu 2020 (in so na dan uveljavitve zakona še vedno brezposelni) v višini 150 evrov,
  • prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, in so na začasnem čakanju na delo,
  • vojni veterani in vojne invalidi in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, v višini 150 evrov.

Do dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke zaposlenega za ure dela v nevarnih pogojih so upravičene osebe, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca in osebe, vključene v javna dela.

Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov. Ukrep velja v času epidemije.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke je prejel eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Dodatek je bil izplačan do 31. januarja 2021.

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov.

Upokojenci s pokojninami do 714 evrov so prejeli dodatek: Pokojnina do 510 evrov: 300 EUR Pokojnina med 510,01 in 612 evri: 230 EUR Pokojnina med 612,01 in 714 evri: 130 EUR

ZVIŠANJE ŠTIPENDIJ

V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 je ministrstvo pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja, za Zoisove štipendije namenilo 500.000 EUR več kot v preteklih letih. S podeljevanjem štipendij se spodbuja izobraževanje in pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljšuje zaposljivost mladih, pri terciarnem izobraževanju pa prispeva tudi k skrajšanju obdobja do zaključka študija. S tem pripomoremo k družbenemu in gospodarskemu razvoju države in hitrejšemu osamosvajanju ter večji osebni odgovornosti mladih. Obenem s štipendijami zmanjšujemo neskladje med izobrazbo mladih in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

UVEDBA E-VINJET

Ministrstvo pod vodstvom Jerneja Vrtovca je pripravilo novelo Zakona o cestninjenju, na podlagi katere so bile s 1. decembrom 2021 namesto nalepk uvedene elektronske vinjete.

TEMELJNI MESEČNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE

Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom je ministrstvo zagotovilo mesečni temeljni dohodek v višini 1.100 EUR za obdobje pandemije.

DOSTOPNEJŠI VRTEC ZA DRUGEGA IN OSTALE OTROKE

S 1. septembrom 2021 je vrtec brezplačen za drugega otroka iz iste družine, če sta oba istočasno vključena v vrtec. Pravica pa se širi tudi na družine, ki imajo 3 ali več otrok, tako da je zanje vrtec brezplačen ne glede na to ali so otroci v vrtcu istočasno ali so starejši otroci že v šoli. Zakon finančno razbremenjuje družine in dodatno omogoča dobro socializacijo in vstop v izobraževalni sistem.

VIŠJE POKOJNINE

Z zakonom ZPIZ-2I, se je dvignila najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in tudi najnižja invalidska pokojnina. Zagotovljena pokojnina (ob polni pokojninski dobi) se je dvignila iz 589 na 620 eur bruto.

DVIG MINIMALNE PLAČE

Z letom 2021, je Ministrstvo za delo, pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja, pripravilo novo formulo za izračun minimalne plače. Ta se navezuje na ceno osnovnih življenjskih stroškov. S tem ukrepom, je bil vzpostavljen pravičnejši sistem med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z najnižjimi dohodki.

SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom Jerneja Vrtovca, je uredilo sistem subvencioniranih vozovnic za dijake in študente. Od 1. septembra 2021 dalje je možno kupiti mesečno ali letno vozovnico. Ta ne bo več relacijska, ampak bo veljala na območju celotne Slovenije. S tem se je sistem javnega prevoza še poenostavil in postal uporabniku prijaznejši.

DENARNA POMOČ PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM

V #PKP7 smo zagotovili pomoč vsem 1301 prostovoljnim gasilskim društvom zaradi izpada dohodkov iz naslova redne dejavnosti zaradi epidemije: do 5.500 € za društvo.

REKORDNE INFRASTRUKTURNE INVESTICIJE

V letu 2021 imamo prvič v zgodovini v proračunu na voljo več kot milijardo sredstev, kar je približno 200 milijonov evrov več kot lani. Večina denarja bo namenjenega za prometno infrastrukturo, največ na področju železnic in sicer 509 milijonov evrov, za državne ceste pa bo na voljo 289 milijonov.

POVEČANJE DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

V interventni zakonodaji oz. protikoronskih paketih, se je povečal dodatek za velike družine. Ta znaša, za družino s tremi otroki 100 eurov in 200 eurov za družino s štirimi ali več otroki. S tega naslova, so bili ukrepi usmerjeni v izboljšanje položaja najranljivejših in ohranjanja dobrega socialnega položaja družin in njihovih članov.

ZAGOTOVITEV PRIMERNE OPREME ZA SLOVENSKO VOJSKO

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko vsebuje nujne ukrepe, s katerimi je ministrstvo za obrambo prekinilo obstoječe večletno protiustavno stanje, v katerem Slovenska vojska po domačih in mednarodnih strokovnih ocenah ni bila sposobna zagotavljati obrambe Republike Slovenije na njenem teritoriju. Naš cilj je transparenten nakup ključne opreme za Slovensko vojsko, brez posrednikov in z zagotovitvijo celovite storitve (usposabljanja, zagotavljanje rezervnih delov, vzdrževanje v celotnem času uporabe), in sicer v najkrajšem mogočem času, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

PREPOVED PREHITEVANJA TEŽKIH TOVORNIH VOZIL

Od 15. januarja je na avtocesti A1 (od Šentilja do Kopra) za tovorna vozila, ki so težja od 7,5 t, v dnevnem času prepovedano prehitevanje. Tako smo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Prehitevanje bo tovornim vozilom dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi.

EVROPSKI CENTER CIVILNE ZAŠČITE V SLOVENIJI

Ministrstvo za obrambo pod vodstvom ministra Mateja Tonina je bilo uspešno na razpisu Evropske komisije za vzpostavitev evropskega centra civilne zaščite (RescEU). V Rojah bo centralno skladišče zdravstvenih sredstev in osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam. S tem bomo izboljšali sedanje nacionalne odzivne zmogljivosti in zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite. Vrednost Projekt RescEU SLO znaša 10,6 MIO € in je v celoti financiran iz sredstev (razen DDV). Zaloge zmogljivosti bomo zagotavljali do leta 2025. Oprema bo v 12 urah nared za transport v tisto EU državo, ki bo za pomoč zaprosila.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NOVOROJENCE

Eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, prejme enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev višini 500 evrov.

VIŠJE NADOMESTILO ZA DRUŽINE Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Družine z otroki s posebnimi potrebami, so bile letos deležne povišanja nadomestila za izgubljeni dohodek. Ta je enak bruto minimalni plači. Nadomestilo se je tako povišalo za 150 Eurov. Družinam so bile s tem odpravljene krivice in zapostavljenost, ki so jih bili dolgo deležni.

UREJANJE VDOVSKIH IN KMEČKIH POKOJNIN

Po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), se ureja tudi področje kmečkih in vdovskih pokojnin. Uvaja se izenačitev pravic t. i. drugih (individualnih) kmetov z združenimi kmeti, če so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnov, ki so se štele za širši obseg pravic. S sprejetjem te spremembe, se končuje obdobje neenakosti in zapostavljanja tega dela prebivalstva.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Vsi, ki so sposobni za delo, morajo delati. Prav je, da se vse delovno sposobne ljudi vključuje v delovni proces. Ministrstvo za delo, je pripravilo skupen dokument, ki omogoča vsem delovno sposobnim prejemnikom socialne pomoči, da se vključijo v sistem javnih del. S temi smernicami je doseženo zmanjšanje brezposelnosti, hkrati pa se poveča zaposljivost oseb na trgu dela ter konkurenčnosti in prožnost delodajalcev.

OBNOVLJEN ŽELEZNIŠKI PREDOR KARAVANKE

Nadgrajeni železniški predor Karavanke sedaj omogoča izboljšane varnostno-tehnične razmere v predoru ter prinaša večjo varnost železniškega prometa in potnikov. Železniški promet bo po novem potekal hitreje in bo lahko dosegal hitrost iz prejšnjih 50 km/h do 120 km/h. Ministrstvo za infrastrukturo je s tem zagotovilo večje pretočnost in izboljšalo pogoje za gospodarstvo ter potnike.

6,5 MILIJONA EVROV ZA POMOČ OBČINAM

Ministrstvo za obrambo RS je slovenskim občinam namenilo 6,5 MIO EUR za kritje stroškov COVID-19. Sredstva so bila namenjena za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije. V povprečju je vsaka SLO občina prejela 30.000 €.

KADROVSKA POPOLNITEV SLOVENSKE VOJSKE

V lanskem letu smo obrnili negativne kadrovske trende. V letu 2020 smo zabeležili 100 % več zaposlitev v SV (v 2020 222 zaposlitev, v 2019 111). Beležimo več zanimanja za prostovoljno služenje vojaškega roka, vključitev v pogodbeno rezervo. Mlade za zaposlitev v SV nagovarjamo s štipendijami za katere se je zanimanje povečalo.

NADOMESTILO PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO

Ministrstvo je v času epidemije znatno pomagalo zaposlenih, da so ohranili delovna mesta z nadomestilom plače vsem na začasnem čakanju na delo. Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

ZVIŠANJE INVALIDSKIH POKOJNIN

V letu 2021 je zagotovljena invalidska pokojnina znašala 41% najnižje pokojninske osnove. Lansko leto je znašala 37% za moške in 39% za ženske. Invalidske pokojnine smo tako letos povišali.

IZBOLJŠANJE ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Na področju črpanja evropskih sredstev v letu 2020 smo naredili velik korak naprej v primerjavi s preteklimi leti. Lani je bil namreč dosežen najvišji delež črpanja EU sredstev finančne perspektive 2014 – 2020 glede na načrtovana sredstva, in sicer 90%. Počrpanih je bilo 101,4 mio EUR EU sredstev od 112,5 mio EUR načrtovanih. Samo na področju evropske kohezijske politike je ta delež znašal kar 93%. V letu 2021 se bo trend črpanja EU sredstev še dodatno stopnjeval, saj načrtujemo kar dvakrat višjo realizacijo EU sredstev oz. v višini 217,4 mio EUR.

IZGRADNJA DALJNOVODA CIRKOVCE-PINCE

Po 20 letih čakanja smo začeli z deli za izgradnjo daljnovoda Cirkovce – Pince, ki bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim madžarskim omrežjem in povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.

PODPIS MEMORANDUMA O GRADNJI POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA

Memorandum ureja sodelovanje pri bistvenih vprašanjih, povezanih s pristopom k projektu in učinkovitim izvajanjem projekta. Cilj je izvesti projekt v čim krajšem možnem času, stroškovno učinkovito in pregledno. Celoten projekt, ki se bo začel izvajati leta 2022, je ocenjen na 387,8 milijonov evrov.

PRIHOD DIGITALNIH PLATFORM V CESTNI PROMET

S spremembo zakona odpiramo vrata novim oblikam prevozov, delamo še en pomemben korak k boljšemu sistemu za uporabnike, tako domače kot tuje. Zakon, ki bo omogočal opravljanje taksi storitev prek aplikacij, bo zagotavljal moderen, digitalen način prevozov, kakršnega poznajo že domala povsod po svetu.

ZNIŽANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V ČASU PRVEGA VALA EPIDEMIJE

V času prvega vala epidemije se je na pobudo ministra Jerneja Vrtovca cena električne energije znižala za okoli 20 % za gospodinjstva in mala gospodarstva.

UREJEN SOCIALNI STATUS VOJAKOV PO DOPOLNJENEM 45. LETU STAROSTI

Po več kot desetletju smo ustrezno rešili status vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti, mejniku, ko so bili dobesedno vrženi na cesto in prepuščeni samim sebi – kljub temu, da gre za slovenske fante in dekleta, pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki so desetletja služili domovini. Vojsko smo s tem kadrovsko popolnili, poklic vojaka naredili privlačnejši, predvsem pa smo slovenskim vojakom zagotovili višjo socialno varnost in bolj zanesljivo prihodnost!

PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ ZA RAZVOJ LUKE KOPER

Minister Vrtovec in župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik sta podpisala 5 pogodb za pridobitev zemljišč za razvoj pristanišča in pismo o nameri, s katerim sta se zavezala k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju pristanišča in lokalne skupnosti.