NSi na seji DZ o DUTB: Vsi dvomi se morajo razbliniti, določiti je treba jasna pravila

DELITE TA
PRISPEVEK
27.10.2015, NSi

Poslanci_NSiDržavni zbor RS na predlog komisije za nadzor javnih financ danes razpravlja in odloča o tem, ali naj se računskemu sodišču predlaga pregled zakonitosti in gospodarnosti postopkov DUTB v primeru T-2, Save in Avtotehne. Tak sklep smo predlagali v NSi, kjer ocenjujemo, da so pošteni nameni DUTB v teh zgodbah na preizkušnji. Prav tako smo v NSi zaskrbljeni nad domnevnimi pritiski na vlado in finančnega ministra po zamenjavi zdaj že odstavljenega predsednika upravnega odbora DUTB Larsa Nyberga in glavnega izvršnega direktorja Torbjörn Manssona. Obrazložitev sklepa je v imenu Komisije za nadzor javnih financ na seji DZ RS predstavil poslanec NSi in član komisije Jernej Vrtovec. V nadaljevanju ga objavljamo v celoti: “Komisija za nadzor javnih financ je na 7. nujni seji, 7. in 8. oktobra 2015, na predlog Poslanske skupine Nove Slovenije-Krščanskih demokratov obravnavala naslednjo točko dnevnega reda: Problematika delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank v povezavi z družbami in podjetji, katerih bančne terjatve so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank. Predlagatelji obravnave smo v predlogu za obravnavo in tudi v uvodni razpravi opozorili na tri primere slovenskih podjetij, pri katerih je po prenosu bančnih terjatev na slabo banko oziroma na DUTB prišlo, tudi po mnenju strokovne javnosti, do tako imenovanega neustreznega ravnanja. Prvi primer, ki je bil izpostavljen, je primer Sava Turizem, d.d., ki mu, po poročanju številnih medijev, grozijo posledice napovedanega procesa nasilnih sprememb lastniške in kadrovske strukture. Drugi primer, ki je v zadnjem času zapolnil vrstice v naših medijih, pa je močno izpostavljen primer, in sicer, ko je bilo ravnanje DUTB postavljeno pod vprašaj z vidika smotrnosti in ekonomske upravičenosti pri podjetju T-2, d.o.o. DUTB je namreč kljub sodno potrjeni prisilni poravnavi zahtevala stečaj družbe, čeprav ta po javno dostopnih podatkih in zagotovilih poslovodstva posluje pozitivno, v zadnjih letih se zvišuje tudi EBITDA in je celo, po mnenju nekdanjega glavnega izvršnega direktorja DUTB, gospoda Manssona, to dobičkonosno podjetje. In tretji primer, o katerem smo govorili na seji komisije, je primer Avtotehne, saj je bilo v medijih moč zaslediti začudenost strokovne javnosti nad uvedbo postopka prisilne poravnave. Primeri, ki sem jih zdaj naštel in do katerih se je opredeljevala Komisija za nadzor javnih financ, so torej zgolj trije najodmevnejši primeri v zadnjem času, ki naj bi, poudarjam, ki naj bi kazali na odmik DUTB od vloge, za katero je bila ustanovljena. Zato je prav, da se ti dvomi razblinijo. Nenazadnje, zaradi tega je Komisija za nadzor javnih financ po daljši razpravi sprejela priporočilo, in sicer z naslednjo vsebino: Državni zbor predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenije, da na podlagi tretje alineje 2. točke petega odstavka 20. člena in v skladu z drugim odstavkom 25. člena Zakona o Računskem sodišču pregleda zakonitost in gospodarnost postopkov odločanja Družbe za upravljanje terjatev bank v primerih družb Sava, d.d., T-2 in Avtotehna, katerih slabe terjatve so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank. To priporočilo je bilo na komisiji sprejeto in tudi zaradi tega danes Državni zbor Republike Slovenije o tem razpravlja.” V nadaljevanju je podpredsednica NSi in poslanka Iva Dimic predstavila stališče NSi, ki ga prav tako v nadaljevanju objavljamo v celoti: “Spoštovani predsednik. Spoštovani minister. Državni sekretar. Kolegice in kolegi. Delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank je v zadnjih dneh medijsko ena najbolj izpostavljenih tem. Razlog za to ni v delovanju oziroma slabem delovanju DUTB, pač pa v razrešitvah predsednika upravnega odbora DUTB Larsa Nyberga in odpoklicu glavnega izvršnega direktorja Manssona. Kot je pojasnil predsednik Vlada v odgovor na poslansko vprašanje, je bil izključni vzrok za razrešitve v nespoštovanju oziroma celo nezakonitostih glede določitve plače predsednika uprave. V Novi Sloveniji smo zaskrbljeni nad izjavami Manssona, da je minister za finance izjavljal, da se nanj vršijo veliki pritiski za zamenjavo vodstva DUTB in da so pravi razlogi za zamenjavo vodstva DUTB v številnih lobijih, ki delujejo iz ozadja in želijo sodelovati v tretji razdelitvi državnega premoženja. DUTB upravlja s 3,5 milijarde evrov vrednimi terjatvami, ki so bile prenesene s strani državnih bank, pretežno s strani Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor. Te tako imenovane slabe terjatve je DUTB odkupilo od obeh bank po povprečno 30-odstotni vrednosti z obveznicami z državnim poroštvom. Gre za res velik obseg premoženja, kjer zagotovo obstajajo apetiti številnih kapitalsko močnih lobijev iz ozadja, tudi tistih, ki so povzročili nastanek slabih terjatev. Kakšen je cilj ustanovitve in princip delovanja DUTB? DUTB pri upravljanju in odprodaji sredstev zasleduje cilj optimiziranja vrednosti. V ta namen lahko te tako imenovane slabe kredite odproda, reprogramira oziroma konvertira v lastniške deleže ali združuje nepremičninske portfelje. Temeljna maksima delovanja DUTB je torej premoženje prestrukturirati in ga nato odprodati, vendar šele, ko se bodo razmere na trgu normalizirale. DUTB pa mora do dokončne odprodaje s tem premoženjem upravljati kot dober gospodar. Glede na prepletenost političnih, kapitalskih in sorodstvenih elit v Sloveniji, smo v NSi prepričani, da je ne le koristno, pač pa kar nujno, da ključna vodstvena mesta v DUTB zasedejo tudi strokovnjaki iz tujine. Le na ta način bo zagotovljena neodvisnost delovanja DUTB, ki bo lahko zagotavljala izpolnjevanje svojega poslanstva. To je kot prvo stabilizirati slovenski finančni sektor z izvajanjem zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, in sicer na način, da od sistemsko pomembnih bank prevzema slaba sredstva. Kot drugič, spodbujati zaupanje v finančni sistem in delovati v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja. Tretjič, doseči najvišjo možno vnovčljivo vrednost odkupljenih sredstev ter olajšati in spodbujati trajnostno prestrukturiranje gospodarstva v Sloveniji. Od Vlade RS pričakujemo, da bo razrešila celotno vodstvo DUTB in zatem razpisala mednarodni natečaj za ta mesta. S tem, da se jasno določijo pravila glede delovanja vodstva vključno z jasno določenimi pravili glede določitve njihovih plač. Pričakujemo tudi, da se bodo razjasnili tudi dvomi glede pravilnosti in tudi zakonitosti nekaterih odločitev dosedanjega vodstva DUTB. Konkretno gre za odločitve v zvezi z družbami T-2 d.d., Sava d.d., Avtotehna d.d., katerih terjatve so bile prenesene na DUTB. V teh primerih bi bilo smiselno izvesti revizijo s strani Računskega sodišča in pojasniti, ali je DUTB v vseh teh primerih ravnala zakonito, pa tudi ali so bile njene odločitve gospodarne in učinkovite. Iz tega razloga bomo poslanci Poslanske skupine Nove Slovenije podprli predlog sklepa, da se s strani Državnega zbora predlaga Računskemu sodišču izvedbo revizije DUTB v kolikor se nanašajo na njene odločitve glede treh družb T-2, Sava in Avtotehna.”